Wyszukiwarka BUDinfo
Pomoc - Wyszukiwanie
Prawo - Zmiany prawa
Nowe dyrektywy w zakresie zamówień publicznych
2.4.2014, Źródło: UZP
W dniu 28 marca br. zostały opublikowane nowe dyrektywy w zakresie zamówień publicznych: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (...).
Powiązane dokumenty

Zmiana przepisów dotycząca osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej
31.3.2014, Źródło: rcl.gov.pl
26 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku...
Powiązane dokumenty

Rozporządzenie w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych
25.3.2014, Źródło: rcl.gov.pl
19 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych (Dz. U. poz. 266).
Powiązane dokumenty

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych
20.3.2014, Źródło: UZP
Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 marca 2014 r. Sejm po rozpatrzeniu zgłoszonych przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej poprawek, uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Powiązane dokumenty

Nowe przepisy dotyczące budowy infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu
10.3.2014, Źródło: rcl.gov.pl
6 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 276).
Powiązane dokumenty

Rozporządzenie sprawie warunków udostępniania deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych na stronie internetowej
3.3.2014, Źródło: GUNB
W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 21 lutego 2014 r. opublikowane zostało rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 157/2014 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie warunków udostępniania deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych na stronie internetowej (Dz. Urz. U.E. L 52 z 21.02.2014, s. 1).
Powiązane dokumenty

Uchwalono nowelizację Prawa zamówień publicznych
19.2.2014, Źródło: UZP
Sejm uchwalił nowelizację Prawa zamówień publicznych w zakresie podwyższenia progu stosowania ustawy Pzp oraz wprowadzenia zmian uwzględniających specyfikę działalności naukowo-badawczej i kulturalnej.
Powiązane dokumenty

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
17.2.2014, Źródło: GUNB
W Dzienniku Ustaw z dnia 11 lutego 2014 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 186).
Powiązane dokumenty

Sejm przyjął nowelizację ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
27.1.2014, Źródło: mir.gov.pl
Podczas 59 posiedzenia Sejmu przyjęto ustawę o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa pomostowa).
Powiązane dokumenty

Rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów
2.1.2014, Źródło: UZP
W dniu 31 grudnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało ogłoszone rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
Powiązane dokumenty