Zamówienie produktów Budinfo
  • Wybierz moduł
  • Formularz
    zamówieniowy
  • Zamówienie
Dostęp do: Budinfo Budinfo Premium Budinfo Premium Plus
Aktualności i bezpłatnych artykułów
Newsletterów branżowych
Bazy aktów prawnych
Wzorów SIWZ*
Artykułów z gwarancją / Bazy wiedzy
Udziału w konferencji
organizowanej przez Wydawnictwo
Wzorów Specyfikacji technicznych**
Pytań do eksperta
Wzorów dokumentów w procesie inwestycyjnym***
Narzędzia do przygotowania obliczeń cieplnych budynku
Programu do przygotowania Planu BIOZ
Udziału w jednym dowolnym seminarium
organizowanym przez Wydawnictwo
Cena netto: za darmoZamów 708 zł
(59 zł/mc.)
Zamów
1188 zł
(99 zł/mc.)
Zamów

Potrzebuję pomocy przy wyborze modułu

*Lista wzorów SIWZ

1. Roboty budowlane – instalacyjne
2. Zakup komputerów dla urzędu
3. Remont finansowany z funduszy europejskich
4. Pielęgnacja zieleni miejskiej
5. Obsługa reklamowa na stronach internetowych
6. Wykonanie klimatyzacji centralnej
7. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego
8. Remont nawierzchni drogowej
9. Zamawianie usług ochrony

*Lista wzorów specyfikacji technicznych

1. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych
2. Przykładowa specyfikacja techniczna dotycząca robót rozbiórkowych
3. Przykładowa specyfikacja techniczna dotycząca robót ziemnych
4. Przykładowa specyfikacja techniczna dotycząca robót konstrukcyjnych
5. Przykładowa specyfikacja techniczna dotycząca robót murowych
6. Przykładowa specyfikacja techniczna dotycząca robót ciesielskich
7. Przykładowa specyfikacja techniczna dotycząca robót blacharskich i dekarskich
8. Przykładowa specyfikacja techniczna dotycząca robót tynkarskich i malarskich

** Lista wzorów dokumentów w procesie inwestycyjnym

1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
2. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
3. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
4. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
5. Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej
6. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
7. Wniosek o pozwolenie na budowę
8. Zgłoszenie robót budowlanych
9. Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy
10. Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
11. Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę
12. Protokół przekazania terenu i placu budowy
13. Oświadczenie o przejęciu obowiązków kierownika budowy
14. Oświadczenie o przejęciu obowiązków inspektora nadzoru
15. Zawiadomienie o zmianie kierownika budowy / inspektora nadzoru
16. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
17. Protokół odbioru częściowego
18. Protokół końcowy
19. Wniosek o nadanie numeru posesji
20. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków
21. Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych
22. Protokół z kontroli obowiązkowej zakończonej budowy obiektu budowlanego
23. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
24. Zgłoszenie użytkowania
25. Zgłoszenie zamiaru dokonania zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
Product order page