Wyszukiwarka BUDinfo
Pomoc - Wyszukiwanie
Aktualności - Zamówienia publiczne
Sejm uchwalił nowelizację ustawy - Prawo zamówień publicznych
11.9.2014, Źródło: www.uzp.gov.pl
Sejm uchwalił nowelizację ustawy - Prawo zamówień publicznych w zakresie m.in. popularyzacji pozacenowych kryteriów oceny ofert, eliminowania rażąco niskiej ceny, zmian w zakresie powoływania się na zasoby podmiotów trzecich, uwzględnienia waloryzacji wynagrodzeń wykonawców oraz stosowania wzorcowych dokumentów w zamówieniach publicznych.
Powiązane dokumenty

Zmiany w kontrolach doraźnych prezesa UZP
11.9.2014, Źródło: www.uzp.gov.pl
W Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014r. poz. 1146), która w art. 83 zmienia ustawę Prawo zamówień publicznych.
Powiązane dokumenty

Zestaw unijnych kryteriów środowiskowych dla zielonych zamówień publicznych
11.9.2014, Źródło: www.uzp.gov.pl
Komisja Europejska podjęła działania zmierzające do opracowania wspólnych kryteriów dot. zielonych zamówień publicznych możliwych do stosowania w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Kryteria zostały opracowane dla tych grup produktowych, które uznano za najbardziej odpowiednie do wdrożenia GPP zarówno ze względu na wartość zamówień jak i wpływ na środowisko. Kryteria są rezultatem bliskiej współpracy służb Komisji Europejskiej, przedstawicieli przemysłu, społeczeństwa oraz państw członkowskich.
Powiązane dokumenty

Środki wzruszalności umowy o zamówienie publiczne
14.8.2014, Źródło: www.uzp.gov.pl
Wyrokiem z dnia 12 czerwca 2014 r. (sygn. akt IACa 166/14) Sąd Apelacyjny w Białymstoku zmienił – na skutek apelacji wniesionej przez Prezesa UZP – wyrok Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 30 grudnia 2013 r. (sygn. akt I C 285/13), stwierdzający nieważność umowy na dostawę samochodu osobowego marki Skoda model Superb, w ten sposób, że unieważnił rzeczoną umowę.
Powiązane dokumenty

Zmiany w zakresie art. 5 Pzp
14.8.2014, Źródło: www.uzp.gov.pl
Odnosząc się do publikowanych w ostatnim czasie informacji dotyczących brzmienia art. 5a i skreślenia art. 5 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, Urząd Zamówień Publicznych wyjaśnia, iż ostateczne brzmienie tych przepisów zostało uzgodnione między Urzędem Zamówień Publicznych, posłami oraz legislatorami Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu w terminie poprzedzającym posiedzenie podkomisji, na którym zmiany te przyjęto.
Powiązane dokumenty

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych uchwalona
13.8.2014, Źródło: PIGC
W dniu 25 lipca Sejm przegłosował długo oczekiwaną nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP), dzięki czemu można oczekiwać stopniowej stabilizacji na rynku pracy, dalszego spadku bezrobocia, a nawet ograniczenia ‘szarej strefy’ w zatrudnieniu.
Powiązane dokumenty

Niezgodność oferty wstępnej z siwz
17.7.2014, Źródło: portalzp.pl
Tryb negocjacji z ogłoszeniem z założenia zapewnia możliwość wprowadzania zmian do opisu przedmiotu zamówienia i warunków przyszłej umowy. Temu celowi, jak to wynika z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, mają służyć rokowania prowadzone z wykonawcami, którzy złożyli oferty wstępne (wyrok KIO z 6 lipca 2012 r., sygn. akt KIO 1315/12; KIO 1330/12).
Powiązane dokumenty

Przetargi UNIDO
17.7.2014
Na stronie internetowej Stałego Przedstawicielstwa RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych i organizacjach międzynarodowych z siedzibą w Wiedniu, została zamieszczona zakładka PRZETARGI UNIDO,
Powiązane dokumenty

Otwarcie ofert na budowę S7 i obwodnicy Ostródy
17.7.2014, Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad , www.gddkia.gov.pl
Siedmiu wykonawców złożyło oferty w przetargu na budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Ostróda Północ-Ostróda Południe o dł. 9,7 km wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu dk 16 o dł. 8,7 km.
Powiązane dokumenty

Najlepszy konkurent to ten upadły
27.6.2014, Źródło: gazeta Prawna
2000 zł – taka suma wystarczy do tego, aby skutecznie wyeliminować rywala z rynku nawet na pół roku. Zgłasza się wniosek o jego upadłość i tym samym utrudnia mu na przykład startowanie w publicznych przetargach
Powiązane dokumenty