Wyszukiwarka BUDinfo
Pomoc - Wyszukiwanie
Artykuły - Zamówienia publiczne
Obowiązek proporcjonalności
25.1.2019, Maria Olszewska-Kazanecka, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
„Warunki udziału“ oznaczają wszelkie okoliczności faktyczne lub prawne, od których uzależnione jest uczestnictwo wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Na zamawiających ciąży przy tym obowiązek zapewnienia, by warunki te pozwalały na wyłonienie wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia, - bez naruszenia zasady równego traktowania wykonawców, uczciwej konkurencji czy proporcjonalności.
Powiązane dokumenty

Zamówienia uzupełniające poniżej progu
18.9.2014, Źródło: Maria Olszewska
Pytanie dotyczące zamówień uzupełniających: Przetarg dotyczył ochrony mienia. W SIWZ i w ogłoszeniu znajdowała się informacja o możliwości zamówienia uzupełniającego do 30 % wartości zamówienia podstawowego
Powiązane dokumenty

Kontrowersje wokół usług niepriorytetowych
11.9.2014, Źródło: Maria Olszewska
W dniu 25 lipca 2014 r. została uchwalona przez Sejm (i zgodnie z procedurą legislacyjną skierowana pod obrady Senatu RP) kolejna ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych. Nowelizacja ta była inicjatywą poselską. Jedną z najistotniejszych wśród wprowadzonych zmian miała na celu odformalizowanie postępowania na usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych.
Powiązane dokumenty

Korupcja w zamówieniach publicznych
14.8.2014, Źródło: Maria Olszewska
Na stronach internetowych Komisji Europejskiej w lutym 2014 r. umieszczone zostało sprawozdanie o zwalczaniu korupcji w Unii Europejskiej. Natomiast w dniu 10 kwietnia 2014 r. Europejski Trybunał Obrachunkowy na swojej stronie internetowej opublikował pismo, w którym odniósł się do opracowanego przez Komisję Europejską dokumentu.
Powiązane dokumenty

Warunki bez urbanistów - deregulacja
15.7.2014, Źródło: Maria Olszewska
Do ustawy – Prawo zamówień publicznych wprowadzono kolejną zmianę wynikającą z wdrożenia innego aktu prawnego. Oto z dniem 11 sierpnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych
Powiązane dokumenty

Nowa legalna definicja ceny
3.7.2014, Źródło: Maria Olszewska
Wkrótce nastąpi dość znacząca zmiana w ustawie – Prawo zamówień publicznych Pzp, w tzw. „słowniczku”, zawierającym zestaw definicji stosownych w ustawowych przepisach. Zmiana dotyczy definicji ceny, której znaczenie w procedurach zamówień publicznych trudno przecenić.
Powiązane dokumenty

E-katalogi
27.6.2014, Źródło: www.uzp.gov.pl
Trwają prace nad uruchomieniem e-katalogów. Dzięki platformie, która ma zostać uruchomiona jeszcze w tym roku, oferty w przetargach podprogowych przedsiębiorcy będą mogli składać na nowej platformie internetowej. UZP liczy, że wpłynie to na większą konkurencję i ograniczy nadużycia.
Powiązane dokumenty

Prawo do tajemnicy przedsiębiorstwa
30.5.2014, Źródło: Maria Olszewska
Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku dotyczącym sprawy oznaczonej sygn. akt KIO 2796/13 orzekła, że termin na wniesienie odwołania od zaniechania odtajnienia zastrzeżonych w ofercie informacji należy liczyć od momentu uzyskania przez wykonawcę informacji
Powiązane dokumenty

Omyłki i błędy w ofertach wykonawców - analiza na przykładzie orzecznictwa sądów okręgowych i Krajowej Izby Odwoławczej
22.5.2014, Źródło: www.uzp.gov.pl
Zasadą wynikającą z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest brak możliwości dokonywania zmian w treści złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert
Powiązane dokumenty

Nowelizacja środowiskowa
5.5.2014, Maria Olszewska-Kazanecka
Ustawa nowelizująca Prawo zamówień publicznych, charakteryzująca się przede wszystkim znaczącym podwyższeniem tzw. progu bagatelności, została uchwalona przez Sejm RP w dniu 14 marca 2014 r. i ogłoszona w Dzienniku Ustaw z 1 kwietnia br. na pozycji 423. Znowelizowane przepisy wchodzą w życie 16 kwietnia 2014 r.
Powiązane dokumenty